BRATIMLJENJE RC BIJELO POLJE I RC BEOGRAD DUNAV 16.05.2015

Po­ve­lju o bra­ti­mlje­nju Ro­ta­ri klu­bo­va Bi­je­lo Po­lje i Be­o­grad – Du­nav pot­pi­sa­li su pred­sjed­ni­ci Abaz Di­zda­re­vić i Vla­di­mir Pa­vli­čić. U ime do­ma­ći­na, go­ste i članove dva kluba po­zdra­vio je Di­zda­re­vić koji je govorio o istoriji i planovima Ro­ta­ri klub Bi­je­lo Po­lje koji po­kri­va de­vet op­šti­na sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re.

- Vo­di­mo ra­ču­na o ak­tiv­nom dje­lo­va­nju i ši­re­nju mi­si­je hu­ma­no­sti – ka­zao je Di­zda­re­vić. Pa­vli­čić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što se bra­ti­me dva klu­ba ko­ja, ka­ko je re­kao, pri­pa­da­ju jed­nom Di­strik­tu – Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra.

- Že­lja nam je da ovaj la­nac bra­ti­mlje­nja do­pri­ne­se na­šoj pu­no ve­ćoj sar­ad­nji na svim po­lji­ma, da pro­du­bi­mo na­še ve­ze i pra­vi­mo pro­jek­te za do­bro za­jed­ni­ce – naglasio je Pa­vli­čić, do­da­ju­ći da Ro­ta­ri klub Be­o­grad – Du­nav ima 22 čla­na i da je osno­van 2006. go­di­ne.

Uče­sni­ke pot­pi­si­va­nja bra­ti­mlje­nja po­zdra­vio je u ime Di­strik­ta Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra broj 2483, gu­ver­ner De­jan Či­ka­ra.
U umjet­nič­kom pro­gra­mu na­stu­pio je glu­mac Si­mo Tre­bje­ša­nin, a nakon potpisivanja povelje druženje je nastavljeno zajedničkim ručkom.