Prisustvovanje sastancima

Redovno prisustvovanje sastancima je neophodno za snažan i aktivan Rotari klub. Insistiranje na prisustvovanju datira još od 1922. godine kada je Rotari

Internešnal objavio svjetsko takmičenje u prisustvovanju sastancima i time motivisao hiljade Rotarijanaca da postignu 100% prisustvo na sastancima. Mnogi Rotarijanci ponosni su na činjenicu da godinama održavaju 100% prisustvo prisustvovanjem sastancima u svojim klubovima ili nadoknađivanjem sastanaka u drugim klubovima.

Iako je po Pravilniku dovoljno 60% prisustvo na sastancima, ustaljen je običaj da je 100% prisustvo poželjno. Rotari insistira na redovnom prisustvovanju sastancima pošto svaki član predstavlja svoju profesiju ili zanimanje, tako da odsustvo bilo kog člana lišava klub jedne profesije i, naravno, jedne ličnosti.